חיפוש

dsdsdsd
חוק חינוך חינם לילדים חולים

חוק חינוך חינם לילדים חולים

הבן שלכם אושפז בבית חולים? הבת שלכם נפצעה בתאונה שמחייבת אותה להישאר בבית לתקופת החלמה ממושכת? אין סיבה שהם יפסידו שעות לימוד ויפתחו פערים מול חבריהם הבריאים. לידיעתכם: החוק המוסבר כאן מבטיח את זכויותיהם

חני שליט

חני שליט

"בית חולים": מוסד רפואי שמוגדר בית חולים לפי פקודת בריאות העם, 1940, שיש בו מחלקת ילדים או מחלקת ילדים ונוער.

"הורים": כהגדרתם בחוק לימוד חובה, התש"ט - 1949 (להלן - חוק לימוד חובה).

"חינוך": הוראה ולימוד.

"ילד": מי שזכאי לחינוך חינם לפי הוראות סעיף 6(א) לחוק לימוד חובה וכן ילד בעל צרכים מיוחדים כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח - 1988.

"ילד חולה": ילד שגילו מעל חמש שנים השוהה בבית במשך תקופה העולה על 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא וכן ילד החולה במחלה מתמשכת.

"ילד מאושפז": ילד המאושפז בבית חולים.

"מחלה מתמשכת": מחלה או ליקוי בריאותי המצריכים טיפול בבית חולים או שהייה בבית לפי הוראת רופא לתקופה העולה על ארבעה שבועות; לעניין ההגדרה הזאת יראו בכמה תקופות טיפול או שהייה בבית הנובעות מאותה המחלה או מאותו הליקוי הבריאותי תקופה אחת, אפילו אם חל נתק בין התקופות, ובלבד שכל נתק כאמור לא יעלה על ארבעה שבועות.

"הוועדה": ועדת החינוך והתרבות של הכנסת. "השר" - שר החינוך.

ומה עושים כשהילד בריא אבל חלה לזמן קצר?

בפברואר 2018 עידכן משרד החינוך את ההוראות בנוגע לתלמידים שהם בריאים בדרך כלל ואשר חלו למשך תקופה קצרה. אלה הם עיקרי ההוראות:

1. אם הילד היה חולה עד ארבעה ימים (כולל) אין צורך להביא אישור רפואי עם חזרתו ללימודים. אפשר להסתפק באישור בכתב מההורים.

2. במקרה של היעדרות הנמשכת יותר מארבעה ימים נדרש אישור של רופא.

3. אם הילד נעדר שעות אחדות מהלימודים בגלל ביקור אצל רופא, כבר לא צריך להביא למוסד הלימודים אישור על כך מהרופא, אלא ניתן להסתפק באישור מנהלי, למשל של משרד המרפאה או של מזכירת הרופא. האישור צריך לכלול את שם התלמיד ואת מועד הביקור.

4. תלמיד בריא אינו צריך להביא אישור רפואי לשם השתתפות בפעילות שנעשית במסגרת בית הספר, למשל יציאה לטיול שנתי.

את הפירוט המלא של ההוראות בתחום האישורים הרפואיים תוכלו לקרוא במאגר חוזרי מנכ"ל של משרד החינוך.

א. השר, בהתייעצות עם הוועדה, יקבע תוכנית למתן חינוך לילדים מאושפזים ולילדים חולים (להלן - תוכנית חינוך). תוכנית החינוך תיקבע בהתחשב בצורכיהם של ילדים מאושפזים ושל ילדים חולים, במגבלותיהם הרפואיות ובתוכנית הלימודים שלהם בטרם מחלתם.

ב. החינוך על פי תוכנית החינוך יינתן לילד חולה בביתו, בהסכמת הוריו המתגוררים עימו ולילד מאושפז, בהסכמת הוריו, במסגרת חינוכית בבית החולים שבו הוא מאושפז, הכול כפי שיקבע השר בתוכנית החינוך.

ג. החינוך על פי תוכנית החינוך יכול שיינתן גם במהלך תקופות חופשה מהלימודים בחינוך הממלכתי כהגדרתו בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג - 1953, הכול  כפי שיקבע השר בתוכנית החינוך.

א. השר, באישור שר הבריאות, יקבע הוראות בדבר הקמה והפעלה של מסגרת חינוכית בבית חולים (להלן - מסגרת חינוכית).

ב. מנהל בית חולים יאפשר את הקמתה ואת הפעלתה של מסגרת חינוכית, לרבות באמצעות הקצאת מקום מתאים בבית החולים.

ג. את נוהלי ההפעלה של המסגרת החינוכית יקבע שר החינוך באישור שר הבריאות, ובלבד שבכל הנוגע להיבטים הבריאותיים ייקבעו הנהלים גם באישור המנהל של בית החולים.

א. המדינה ורשות החינוך המקומית, כהגדרתה בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, יישאו  בהוצאות חינוכו של ילד חולה בהתאם להוראות החוק הזה באופן שהמימון יהיה באותו שיעור שבו הן נושאות בחינוך הילד במוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה.

ב. המדינה תישא בהוצאות חינוכו של ילד מאושפז; השר באישור שר הבריאות  ובהתייעצות עם שר האוצר רשאי לקבוע הוראות בדבר השתתפות בית החולים בהוצאות הפעלתה של המסגרת החינוכית.

א. השר ממונה על ביצוע החוק הזה והוא רשאי, באישור הוועדה, להתקין תקנות לביצועו, אולם בעניינים המצויים בתחום סמכותו של שר הבריאות יותקנו התקנות על ידי השר באישור שר הבריאות.

ב. תוכנית חינוך ראשונה על פי סעיף 2 לחוק הזה והוראות ראשונות על פי סעיף 3 לחוק הזה ייקבעו עד יום כ"א בניסן התשס"ה (30 באפריל 2005).

החוק הזה בא להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

החוק הזה יוחל בהדרגה החל משנת הלימודים התשס"ו על ילדים מאושפזים ועל ילדים חולים על פי קביעת השר, ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשס"ח.

חני שליט היא העובדת הסוציאלית הראשית לשעבר בשירותי בריאות כללית 

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש