חיפוש

dsdsdsd
הליכי משא ומתן

הליכי משא ומתן

הליכי משא ומתן

הזמנה להציע הצעה לרכישת נכס הידוע כחלק מחלקה 24 בגוש 11274

שד' הציונות 46, שכונת הדר מערב, חיפה

* תאריך פרסום: 2/3/2021

נוסח מודעה

נוסח הזמנה

הסכם התקשרות

נסח טאבו

סיורים בנכס יתקיימו בתאריכים הבאים:

  ביום 9.3.2021 בין השעות 11:00 – 11:30.

  ביום 21.3.2021 בין השעות 11:00 – 11:30.

מועד אחרון להגשה:  22/4/2021 בשעה: 11:00

===========================================================

הזמנה להציע הצעה לרכישת נכס הידוע כחלק מחלקה 24 בגוש 11274

שד' הציונות 46, שכונת הדר מערב, חיפה

* תאריך פרסום: 17/11/2020

נוסח מודעה

נוסח הזמנה

הסכם התקשרות

נסח טאבו

סיורים בנכס יתקיימו בתאריכים הבאים:

ביקורים בנכס יתאפשרו במועדים הבאים:
ביום 24.11.2020 בין השעות 12:00 – 12:30.
ביום 7.12.2020 בין השעות 12:00 – 12:30.

מועד אחרון להגשה: 24/12/2020 בשעה 11:00

===============================================================
 הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס ברחוב דוד נורי 2 טירת הכרמל

*תאריך פרסום: 27.02.2020

נוסח מודעה

נוסח הזמנה 

הסכם התקשרות

נספחים 

סיורים בנכס יתקיימו בתאריכים הבאים: 

ביום 15.03.2020 בין השעות 9:00-9:30

ביום 23.03.2020 בין השעות 9:00-9:30

מועד אחרון להגשה: 30.03.2020 בשעה 11:00 

==========================================================

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס ברחוב ויקטור הוגו 6 , תל אביב-יפו 

*תאריך פרסום: 06.02.2020

נוסח מודעה

נוסח הזמנה

הסכם התקשרות 

נסח טאבו 

ביקורים בנכס יתאפשרו במועדים באים: 

ביום 24.02.2020 בין השעות 10:00-10:30

ביום 16.03.2020 בין השעות 10:00-10:30

מועד אחרון להגשה: 29.03.2020 בשעה 11:00 

==========================================================

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברחוב המעפילים 26 בבת -ים 

*תאריך פרסום: 30.01.2020 

נוסח מודעה 

נוסח הזמנה 

הסכם התקשרות 

נסח טאבו 

ביקורים בנכס יתאפשרו במועדים הבאים: 

ביום 12.02.2020 בין השעות 10:00-10:30 

ביום 23.02.2020 בין השעות 10:00-10:30 

מועד אחרון להגשה: 15.03.2020 בשעה 11:00 

============================================================

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברח' דוד נורי 2 טירת הכרמל 

*תאריך פרסום: 27.11.2019 

*תאריך הבהרות: 19.12.2019 

הרינו להודיע על מספר הבהרה: 

1. על אף האמור בהסכם- בכפוף לקיום כל התחייבות הקונה לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור תשלום מלוא התמורה במועדה, כללית תחתום לבקשת הקונה על מסמכים הנדרשים ע"י רשות מקרקעי ישראל לשם העברת הזכויות הנכס לרבות תצהיר היעדר חריגות בניה, מבלי שיהא בהם כדי להטיל כל כללית אחריות שלא נטלה על עצה במפורש בהתאם להוראות ההסכם ו/או להוסיף כל התחייבות שכללית לא התחייבה בה במפורש בהתאם להוראות ההסכם ו/או לגרוע מזכויות כללית לפי ההסכם ו/או דין. כללית תסייג מסמכים אלו ככל שתמצא לנכון בהתאם לעובדות העניין ולפי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהיה לקונה כל טעמה ו/או תביעה ללא יוצא מן הכלל.

2. על אף האמור בהסכם- בכפוף לקיום כל התחייבויות הקונה לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור תשלום מלוא התמורה במועדה, יפוי כח בלתי חוזר חתום ע"י כללית ומאומת ע"י בא כוחה יימסר לקונה לפי בקשתו, בחלוף 10 ימי עבודה מתשלום מלוא התמורה. 

נוסח מודעה

נוסח הזמנה 

הסכם התקשרות 

נספחים א'1 - א'4 

ישיבת ועדת מו"מ תתקיים בתאריך 23.02.2020 בשעה 11:30. 

ביקורים בנכס יתאפשרו במועדים באים: 

ביום 10.12.2019 בין השעות 10:00-10:30

ביום 19.12.2019 בין השעות 10:00-10:30 

מועד אחרון להגשה: 02.01.2020 בשעה 11:00

====================================

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס ברחוב בן גוריון 54 ברמת גן

*תאריך פרסום: 3.10.2017

 

נוסח מודעה

נוסח הזמנה

הסכם התקשרות

נסח טאבו

 

ביקורים בנכס יתאפשרו במועדים הבאים:

 30.10.2017 בין השעות 10:00-10:30

9.11.2017 בין השעות 10:00-10:30

 

מועד אחרון להגשה : 16.11.2017 בשעה 11:00

==================================== 

נושא:הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס ברח' ז'בוטינסקי 100 בפתח תקווה

יחידה: מערך הנכסים

נוסח מודעה

נוסח הזמנה

הסכם מכר

נסח טאבו -תת חלקה 32

נסח טאבו- תת חלקה 33

 

ביקורים בנכס יתאפשרו במועדים הבאים

20.3.2017 בין השעה 10:00-10:30

30.3.2017 בין השעות 10:00-10:30 

 

מועד אחרון להגשה: 5.4.2017 בשעה 11:00 

=======================================נושא: הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות של שירותי בריאות כללית בנכס מקרקעין בפארק המדע ברחובות

יחידה: מערך הנכסים

תאריך פרסום: 21.7.16

 נוסח מודעה

נוסח הזמנה

הסכם חכירה

הסכם מכר

נסח טאבו

 

סיורים בנכס יתקיימו במועדים הבאים:

9.8.2016 בין השעות 10:00-10:30

16.8.2016 בין השעות 10:00-10:30

מועד אחרון להגשה: 6.9.2016 עד השעה 11:00

=======================================

נושא: הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות של שירותי בריאות כללית בנכס מקרקעין ברח' ראובן 131 בירושלים בהליך של מו"מ/התמחרות

יחידה: מערך הנכסים

תאריך הפרסום: 26/5/2016

נוסח מודעה

נוסח הזמנה

הסכם

נסח טאבו תת חלקה 107

נסח טאבו תת חלקה 108

מועד אחרון להגשה: 29/6/2016 עד השעה 11:00

========================================

נושא: הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות של קופת חולים כללית בדירה ברח' טרומפלדור 4 בראשון לציון בהליך של מו"מ/התמחרות

יחידה: מערך הנכסים

 תאריך פרסום: 19.5.2016

נוסח מודעה

הזמנה להציע הצעות

הסכם מכר

נסח טאבו

 

ביקורים בנכס יתאפשרו במועדים הבאים:

ביום 6.6.2016 בין השעות 10:00-10:30

ביום 16.6.2016 בין השעות 11:30-12:00

 

מועד אחרון להגשה: 22.6.2016 עד השעה 11:00

========================================

נושא: הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות של קופת חולים כללית בנכס ברח' שלמה המלך בטבריה בהליך של מו"מ/התמחרות

יחידה: מערך הנכסים

תאריך פרסום: 4.2.16

נוסח מודעה

הזמנה להציע הצעות

הסכם מכר

נסח טאבו

מועד אחרון להגשה: 7.3.2016  

=========================================

נושא:

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות שירותי בריאות כללית בנכס במרכז המסחרי ברח' שדרות הארץ- כוכב יאיר

בהליך של מו"מ / התמחרות

יחידה: מערך הנכסים

תאריך פרסום: 17.12.15

נוסח מודעה

נוסח הזמנה

נספחים להזמנה

נוסח ההסכם

נספחים להסכם

מועד אחרון להגשה: 21.1.16

=========================================

נושא:

הזמנה להציע הצעות לרכישת  זכויות של קופת חולים כללית בבית מגורים (טורי – פאטיו) ברח' שביל המרוה 9, שכ' ערבה,  אילת

בהליך של מו"מ / התמחרות

 יחידה: מערך הנכסים

 תאריך פרסום: 22.7.2015

נוסח המודעה

מסמכים נלווים

נספח

נספח

מועד סיור למציעים:  29.7.2015 בין השעות 16:15 - 17:15

5.8.2015 בין השעות 16:15 - 17:15

מועד אחרון להגשה: 23.8.2015

 

נושא: הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות של קופת חולים כללית בדירה בנכס ברח' אסתר המלכה 4 תל אביב בהליך של מו"מ / התמחרות

יחידה: מערך הנכסים

תאריך פרסום: 2.4.2015 

נוסח המודעה

מסמכים נלווים

נספח ב'  

 נספחים

מועד סיור למציעים: 14.4.2015 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשה: 26.4.2015

 

נושא: הזמנה להציע הצעות לרכישת  זכויות של שירותי בריאות כללית בדירה מגורים ברח' הגשרון 414 אילת

יחידה: מערך הנכסים

תאריך פרסום: 1.1.2015

נוסח המודעה 

מסמכים נלווים

נספחים 

מועד סיור למציעים: 15.1.2015 בין השעות 14:00 - 14:30

22.1.2015 בין השעות 14:00 - 14:30 

מועד אחרון להגשה: 10.2.2014

 

נושא: הזמנה להציע הצעות לרכישת  זכויות של קופת חולים כללית בדירה ברח' ששת הימים 207 אילת

יחידה: מערך הנכסים

תאריך פרסום: 27.7.2014 

נוסח המודעה

מסמכים נלווים

נספח א

נספח ב

נספח ג

מועד סיור בנכס למציעים: סיור נקבע לתאריך 21/08/2014 בין השעות 08:30 ל 09:30

מועד אחרון להגשה: 3.9.2014

 

נושא: הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות של כללית בדירה ברחוב לוס אנג'לס 23 באילת

יחידה: מערך הנכסים

תאריך פרסום: 21.7.2014

נוסח המודעה

מסמכים נלווים

נספח א

נספח ב

נספח ג

מועד סיור בנכס למציעים: סיור נקבע לתאריך 21/08/2014 בין השעות 08:30 ל 09:30

מועד אחרון להגשה: 3.9.2014הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש