חיפוש

dsdsdsd
מכרזי נדל"ן

מכרזי נדל"ן

ועדת מכרזים ארצית לעניינים כלליים

מכרז פומבי 93-35/21

מכרז פומבי מס' 93-35-21 - להשכרת נכס שישמש כמרכז לוגיסטי עבור

 מחוז חיפה וגליל מערבי של שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום: 9/3/2021

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

הסכם

מפה - נספח ב'

מועד אחרון להגשה: 8/4/2021 בשעה: 11:00

=============================================================================

מכרז פומבי מס' 93-207/20

להשכרת נכס לכללית למרפאה משולבת בשכונת פארק בים בבת ים

לרבות ביצוע עבודות התאמת המרפאה ע"י המציע עפ"י דרישות הכללית

* תאריך פרסום דחייה: 23/12/2020

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נספח ט - ספר יועצים פברואר 2020 (002).pdf

נוסח מודעת דחייה

מועד אחרון להגשת הצעות 11.1.2021 בשעה: 11:00

* תאריך פרסום: 30.11.2020

נוסח מודעה

מסמכי מכרז - עדכון*

*לתשומת לב תוקן סעיף 3 - בנושא ערבות בנקאית - תוקף עד 27/6/2021 (במקום 27/6/2020)

מסמכי מכרז 93-207-20- בת ים פארק הים -הזמנה לקבלת הצעות.pdf

הסכם

מפה

נספח ט'

מסמך 4

מועד אחרון להגשת הצעות:  27/12/2020 בשעה: 11:00

===============================================================

מכרז פומבי 93-172/20

להשכרת נכס לכללית שישמש כמרכז לוגיסטי עבור בית החולים קפלן

*תאריך פרסום: 01.10.2020

* תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 25.10.2020

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

חוזה שכירות

מועד אחרון להגשת הצעות: 8.11.2020 בשעה 11:00

==========================================================

מכרז פומבי מס' 93-112/20

לשכירות נכס שישמש כמחסן לציוד רפואי עבור מינהל הספקה 

*תאריך פרסום:09.07.2020

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 04.08.2020

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

נוסח מודעה 

מסמכי מכרז 

מועד אחרון להגשת הצעות:10.08.2020 בשעה 11:00

=========================================================

מכרז פומבי מס' 93-108/20

למכירת נכס ברח' שד' הציונות בחיפה

*תאריך פרסום:28.06.2020

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

חוזה רכישה 

נסח טאבו 

סיורים בנכס יתקיימו במועדים הבאים:

07.07.2020 בשעה 9:00

19.07.2020 בשעה 9:00

מועד אחרון להגשת הצעות עד לתאריך:02.08.2020 בשעה 11:00

=========================================================

מכרז פומבי מס' 93-100/20

להשכרת נכס למרפאה משולבת בשכונת פארק הים בבת ים 

*תאריך פרסום: 21.06.2020

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

חוזה שכירות 

נספח ט' להסכם- ספר יועצים 

מסמך 4-מפרט לבינוי מרפאות

מפה 

מועד אחרון להגשת הצעות עד לתאריך 20.07.2020 בשעה 11:00

===========================================================

מכרז פומבי מס' 93-42/20

להשכרה נכס למרפאה משולבת באבו גוש

*תאריך פרסום:11.06.2020

נוסח מודעה

מסמכי מכרז 

חוזה שכירות

מפה 

ספר יועצים

מפרט לבינוי מרפאות 

מועד אחרון להגשת הצעות עד לתאריך: 16.07.2020 בשעה 11:00

==========================================================

מכרז פומבי מס' 93-122/19

מכירת זכויות בנכס מקרקעין ברח' המעפילים 26 בת ים 

*תאריך פרסום: 08.09.2019 

הנכס יתפרסם בהליך של מו"מ/התמחרות -תאריך עדכון 30.01.2020

סיורים בנכס יתקיימו במועדים הבאים: 

15.09.2019 בין השעות 10:00-10:30

25.09.2019 בין השעות 10:00-10:30 

מועד אחרון להגשת הצעות: 24.10.2019 בשעה 11:00

============================================================

מכרז פומבי מס' 93-115/19 

מכירת זכויות בנכס מקרקעין ברחוב ויקטור הוגו 6 תל אביב-יפו

*תאריך פרסום: 18.08.2019 

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 30.10.2019

הנכס התפרסם בהליך של מו"מ/התמחרות- תאריך עדכון 06.02.2020

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

סיורים בנכס יתקיימו במועדים הבאים: 

10.09.2019 בין השעות 10:00-10:30

24.09.2019 בין השעות 10:00-10:30 

מועד אחרון להגשת הצעות: 05.11.2019 בשעה 11:00

=========================================================

מכרז פומבי מס' 93-95/19

מכירת זכויות בנכס מקרקעין ברח' דוד נורי 2 טירת הכרמל

*תאריך פרסום:08.07.2019 

*תאריך פרסום הודעה בדבר תאריך נוסף לסיור בנכס:08.08.2019 

הנכס בהליך מו"מ - במסגרת המכרז לא זכתה אף הצעה.  

ניתן לבקר בנכס במועדים הבאים:

16/7/2019 בין השעות 10:00-10:30

28/07/2019 בין השעות 10:00-10:30 

19/08/2019 בין השעות 9:00-9:30 

מועד אחרון להגשת הצעות: 02.09.2019 בשעה 11:00

============================================================

מכרז פומבי מס' 93-84/19

הזמנה להציע הצעות לרכישת חלק מהמקרקעין הידועים כחלקות 1285 ו-1287 בגוש 6213 בתל אביב 

*תאריך פרסום: 03.07.2019 

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה , תאריך נוסף לסיור בנכס , פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה עם קבצים: 20.08.2019 

*תאריך פרסום תאריך נוסף לסיור (רשות) בנכס: 23.09.2019 

הרינו להודיע בזאת כי מועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 23.10.2019 בשעה 11:00 (במקום 02.10.2019) . 

סיור רשות נוסף בנכס יתאפשר במועד הבא: 

26.09.2019 בשעה 13:00 

נוסח מודעה מעודכנת- 23.09.2019 

סיור רשות נוסף בנכס יתאפשר במועד הבא: 

02.09.2019 בין השעות 10:00-11:00 

נוסח מודעה מעודכנת - 20.08.2019 

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

קבצים הקשורים למענה פרוטוקול שאלות הבהרה : 

פרוטוקול דיון מיום 5.7.18 

רשומות ילקוט הפרסומים 

מכתב ממשרד המשפטים  מיום 18.8.19

הזמנה 

הסכם מכר

נספח ב'- תשריט הנכס 

נספחים א' - ב'2 

נספחים ב'3 + ב'4 + נספחים ג'-ו' 

שטר חכירה 

סיורים בנכס ברחוב ארלוזורוב 115 תל אביב יתקיימו במועדים הבאים ויצאו מרחבת הכניסה לבניין: 

הסיורים הינם רשות 

בתאריך 15/07/2019 בין השעות 10:00-11:30

בתאריך 21/07/2019 בין השעות 10:00-11:00 

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 23.10.2019 בשעה 11:00 (במקום 02.10.2019) 

מועד אחרון להגשת הצעות עד לתאריך 02.10.2019 בשעה 11:00 

======================================

מכרז פומבי מס' 93-41/19

להשכרת נכס למרפאה משולבת בערערה

*תאריך פרסום: 12.3.2019

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

חוזה שכירות

מסמך 4-מפרט בינוי מרפאות

נספח י'-ספר יועצים

מועד אחרון להגשה: 11.04.2019 בשעה 11:00

======================================

מכרז פומבי מס' 93-102/18

להשכרת נכס לכללית למרפאה לבריאות הנפש בטבריה

*תאריך פרסום:09.08.2018

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 29.8.2018

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מסמך 3 -הסכם התקשרות

נספח י'-ספר יועצים

מפרט לבינוי מרפאות

מועד אחרון להגשה:13.09.2018 בשעה 11:00

======================================

מכרז פומבי מס' 93-54/18

להשכרת נכס למרפאה בשכונת שחמון באילת

*תאריך פרסום: 26.4.2018

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

הסכם התקשרות

מועד אחרון להגשה: 27.05.2018 בשעה 11:00

===================================

מכרז פומבי מס' 93-31/18

להשכרת נכס למרפאה ברמת ישי לרבות ביצוע עבודות התאמת המרפאה

*תאריך פרסום:11.3.2018

נוסח מודעה

נוסח הזמנה

הסכם שכירות

מפרט דרישות לבינוי מרפאה

נספח י'- ספר יועצים

מועד אחרון להגשה: 16.4.2018 בשעה 11:00 

===================================

מכרז פומבי מס' 93-154/17

להשכרת נכס למרפאה להתפתחות הילד בראשון לציון לרבות ביצוע עבודות התאמת המרפאה

*תאריך פרסום:28.11.2017

נוסח מודעה

נוסח הזמנה

הסכם שכירות

נספח ב'-מפרט לביצוע התאמות

 

מועד אחרון להגשה: 28.12.2017 בשעה 11:00

====================================

מכרז פומבי מס' 93-85/17

להשכרת נכס לכללית למכון פרא רפואי בטבריה לרבות ביצוע עבודות התאמה

 

מודעה

נוסח הזמנה

הסכם שכירות

נספח י'- ספר יועצים

נספח ב'- מפרט לבינוי מרפאות

להלן תשובות הבהרה לשאלות שהתקבלו :

1. במסמכי המכרז המציע מתחייב להכין את המושכר בתוך 8 חודשים מיום חתימת חוזה השכירות ואילו בהסכם בסעיף 5 ובתתי הסעיפים של סעיף 5 רשום שישה חודשים.

תשובה: בהזמנה להציע הצעות הובהר שהמסירה של המושכר, לאחר ביצוע ההתאמות, תהיה בתוך 8 חודשים ממועד חתימת חוזה השכירות ע"י הכללית. בסעיפי 5 לחוזה השכירות הדרישה היא למסירה כאמור בתוך 6 חודשים ממועד קבלת התוכניות האדריכליות שיוכנו ע"י השוכר למשכיר. התוכנית האדריכליות ימסרו ע"י השוכר למשכיר בתוך 60 ימים ממועד חתימת חוזה השכירות ע"י הכללית(סעיף 9.4 לחוזה שכירות) לכן אין סתירה אלא התאמה -60 יום לתוכניות ועוד 6 חודשים לביצוע עבודות הגמר וההתאמה=מסירה בתוך 8 חודשים מחתימה .

 

2. בשלב המקדים לקבלת מידע, דובר על כך שהנכס יעמוד בתקן חניה למרפאות ואילו במסמכי המכרז צוין כי "בנכס עצמו בו מצוי המושכר המוצע..."

תשובה: הדרישה במכרז היא כי בנכס בו מצוי המושכר קיים בפועל חניון שעומד בתקן החניה הנדרש למרפאות לפי תקנות התכנון והבניה (התקנה מקומות חניה)(תיקון) , התשע"ו-2016.

 מועד אחרון להגשה: 10.8.2017 בשעה 11:00

===================================

מכרז פומבי מס' 93-82/17

למכירת זכויות בנכס מקרקעין ברחוב בן גוריון 54 רמת גן

 * המכרז בוטל והנכס יוצע למכירה במסגרת הליכי מו"מ.

מודעה

נוסח הזמנה

הסכם מכר

נסח טאבו

 

סיורים בנכס יתקיימו במועדים הבאים:

11.7.2017 בין השעות 10:30-11:00

23.7.2017 בין השעות 11:00-11:30

 

מועד אחרון להגשה: 3.8.2017 בשעה 11:00

=====================================

מכרז פומבי מס' 93-46/17 להשכרת מבנה למרפאה מקצועית בקרית אתא לרבות ביצוע עבודות התאמה

 *תאריך 18.4.17- עודכן מסמכי ההזמנה עם מפה מעודכנת  

נוסח מודעה

הזמנה-עם מפה מעודכנת

חוזה שכירות

נספח י'- ספר יועצים

מפרט בינוי

מועד אחרון להגשה: 17.5.2017 בשעה 12:00

=======================================

מכרז פומבי מס' 93-144/16 למכירת זכויות בנכס מקרקעין ברח' ז'בוטינסקי 100 בפתח-תקווה

 * תאריך פרסום תשובות לשאלות הבהרה: 21.12.16

 

תשובות לשאלות הבהרה

מודעה

הזמנה

הסכם מכר

נסח טאבו תת חלקה 32

נסח טאבו תת חלקה 33

סיורים בנכס יתקיימו במודעים הבאים:

8.12.2016 בין השעות 10:00-10:30

15.12.2016 בין השעות 10:00-10:30

מועד אחרון להגשה: 5.1.2017 עד לשעה 11:00

=======================================

מכרז פומבי עם אפשרות למו"מ מס' 93-100/16 להשכרת מבנה לכללית למרפאה ראשונית הכוללת בית מרקחת בשכונת בוכמן במודיעין

 

מודעה

הזמנה

חוזה שכירות

נספח למפרט טכני

 

מועד אחרון להגשה: 5.9.2016 עד השעה 12:00

=======================================

מכרז פומבי עם אפשרות למו"מ מס' 93-101/16 להשכרת נכס למרפאה ראשונית ויועצת הכוללת בית מרקחת בעיר אריאל

 *תאריך פרסום תשובות לשאלות הבהרה: 24.8.2016

תשובות לשאלות הבהרה

מודעה

הזמנה

חוזה שכירות

נספח ד' מפרט לבינוי מרפאות

נספח יא' ספר יועצים

מועד אחרון להגשה: 5.9.2016 עד השעה 12:00

=========================================

מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף מס' 93-68/16

למכירת זכויות בנכס מקרקעין ברח' ברגמן 2, פארק המדע ברחובות

 

מודעה

הזמנה

נסח טאבו

הסכם

חוזה חכירה

סיורים בנכס ייערכו בתאריכים: 

 9.5.16 בין השעות 12:00-12:30

 26.5.16 בין השעות 12:00-12:30

מועד אחרון להגשה: 1.6.2016 בשעה 12:00

========================================

מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף מס' 93-57/16

למכירת זכויות של כללית בנכס מקרקעין ברח' ראובן 131 בירושלים

 

מודעה

הזמנה

הסכם

נסח טאבו תת חלקה 107

נסח טאבו תת חלקה 108

ניתן לתאם ביקור בנכס בטלפון: 050-6264020

מועד אחרון להגשה: 9.5.2016 בשעה 12:00

========================================

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 93/35-16

לרכישת דירה ברח' טרומפלדור 4 בראשון לציון

 

הזמנה

הסכם

מודעה

נסח טאבו

ביקורים בנכס במועדים הבאים:

ביום 22.2.2016 בין השעות 9:00-9:30

ביום 7.3.2016 בין השעות 9:00-9:30

מועד אחרון להגשה: 17.3.2016 בשעה 14:00 

========================================

בקשה לקבלת מידע בדבר נכס להשכרה

שכירות לטווח ארוך - מרפאה עבור שירותי בריאות

כללית בשכונת פסגות אפק בראש העין 

 

נוסח מודעה

מסמכי הפנייה

מועד אחרון להגשה: 14.01.16

 ========================================

בקשה לקבלת מידע בדבר נכס להשכרה

שכירות לטווח ארוך - מרפאה ובית מרקחת עבור שירותי בריאות כללית בשכונת רמת כרמים, אשקלון

נוסח המודעה

מסמכי הפנייה

מועד אחרון להגשה: 07.01.16

 ========================================

  

מכרז 121/15

קופת חולים כללית- חברה לתועלת הציבור מס' 520022088

מכרז מס' 93-121/15 נכסים , לרכישת זכויות של קופת חולים כללית  בנכס המצוי ברח' שלמה המלך, טבריה

יחידה: מערך הנכסים

תאריך פרסום: 20.8.2015

נוסח המודעה

נוסח המודעה - הודעת דחייה מועד הגשה

מסמכי המכרז

נספח א 

מועד אחרון להגשה:  14.10.2015 נדחה ל- 22.10.2015

 

מכרז 95/15

מכרז מס' 93-95/15 נכסים בהליך של מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לרכישת  נכס של קופת חולים כללית- חברה לתועלת הציבור מס' 520022088 בדירה ברח' ירושלים 53 בת ים

יחידה: מערך הנכסים

תאריך פרסום: 7.7.2015

נוסח המודעה

מסמכי המכרז

נספח

נספח

נספח

מועד אחרון להגשה: 3.8.2015

  

מכרז 76/15

מכרז מס' 93-76/15 נכסים בהליך של מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לרכישת  נכס של קופת חולים כללית- חברה לתועלת הציבור מס' 520022088 בדירה ברח' ירושלים 53 בת ים

יחידה: מערך הנכסים

תאריך פרסום: 15.5.2015

נוסח המודעה

מסמכי המכרז

נסח טאבו 

נספחים

מועד אחרון להגשה: 15.6.2015

 

 

מכרז 32/15

מכרז מס' 93-32/15 נכסים, עם אפשרות להליך תחרותי נוסף למכירת זכויות של קופת חולים כללית בנכס מקרקעין ברח' שביל מרוה 9, שכונת ערבה, אילת

יחידה: מערך הנכסים

תאריך פרסום: 30.4.2015

נוסח המודעה

מסמכי המכרז

נספח א

נספח ב

מועד אחרון להגשה: 1.6.2015

מכרז 36/15

מכרז מס' 93-36/15 הזמנה להציע הצעות להשכרת נכס למשרדים לכללית ברמת גן-בני ברק לרבות ביצוע עבודות גמר ו/או התאמת הנכס למשרדים ע"י המציע עפ"י מפרט הכללית

 יחידה: מערך הנכסים

תאריך פרסום: 13.2.2015

נוסח המודעה

מסמכי המכרז

נספח ט

נספח י

מפרט טכני

פרוגרמה

מועד אחרון להגשה:  1.3.2015

==================================== 

 

 

 

 

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש