חיפוש

dsdsdsd
טייטו

תנאי השימוש של כללית בשירות Tyto

תנאי השימוש לשימוש בשירות Tyto של כללית - יש לקרוא בעיון ולאשר לפני השימוש בשירות.

כללי

1. תנאים אלה מיועדים עבור לקוח של שירותי בריאות כללית ("כללית") והם מתייחסים  לרכישה או לקבלה של מכשירי מדידה רפואיים ניידים המיועדים לשימוש ביתי ("המכשיר/ים"), המשדרים נתונים באמצעות יישומון תוכנה המותקן על מכשירי סלולר חכמים ("האפליקציה"), שבאמצעותו אפשר להתממשק לפלטפורמה ממוחשבת ואינטרנטית בה מתנהלת תקשורת בין המכשיר, מכשיר הסלולר עליו מותקנת האפליקציה ועמדות בהן מחוברת הפלטפורמה ("פלטפורמה"). הכל לצורך ביצוע בדיקה גופנית מרוחקת במפגש טלה־רפואה בין גורם רפואי ללקוח. למכשירים, לאפליקציה ולפלטפורמה נקרא "הפתרון".

2. אם אני הורה לקטין שמבוטח בכללית, אני מאשר/ת כי אני אחראי/ת לניהול החשבון שלו באתר כללית און־ליין ומאשר/ת את תנאי השימוש האלו בעבור שירות Tyto.

מטרת השירות

3. כללית התקשרה בהסכם עם חברת טייטו קר בע"מ ("טייטו"), יצרנית המכשיר, ובעלת הזכויות בפתרון, במטרה לשפר את השירות ללקוחותיה ולהנגיש ללקוחותיה שירותי טלה־רפואה מתקדמים אותם תמצא לנכון להעניק באמצעות הפתרון מעת לעת ("שירותי כללית"). 

תנאי השימוש של חברת Tyto

4. למכשיר אשר נרכש על־ידך מצורפים תנאי השימוש מאת חברת טייטו ("תנאי טייטו"). תנאי טייטו מהווים התקשרות חוזית בינך לבין טייטו. מובהר שאין בתנאי טייטו כדי להקים לכללית כל חבות או אחריות שאינה רשומה במפורש במסמך זה.

5. התנאים שלהלן הם התקשרות חוזית המסדירה את השימוש שייעשה ב"פתרון" שדרכו תקבלו את שירותי הייעוץ של רופאי כללית. לכן עליך לקרוא בעיון את תנאי טייטו ואת התנאים האלה, להבין אותם ולהסכים להם בטרם פתיחת האריזה ובטרם ייעשה כל שימוש באיזה מהמכשירים או האפליקציה. אם אינך מסכים/ה לתנאים אלה ו/או לתנאי טייטו ו/או אם אינך לקוח/ה של כללית - עליך להשיב את המכשירים לכללית, כמפורט להלן. פתיחת אריזת המכשיר היא הסכמה לתנאים אלה, הצהרת האמור בהם והתחייבות לפעול לפיהם.

אספקת המכשיר

זמן האספקה של המכשיר הוא בין 5 ל־30 יום.

ביטול עסקה

ביטול עסקה. על החזר המכשירים חל חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. מבלי לגרוע מהוראות החוק מובהר -
6.1. ניתן לבטל את העסקה במסגרת 14 ימים ממועד קבלת המכשיר/ים, ורק בתנאי שהמכשירים יוחזרו מבלי שנפגמו ומבלי שנעשה בו/בהם שימוש. לתשומת ליבך -  החזרת המכשירים באריזתם המקורית, סגורים וחתומים תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש במכשיר/ים.
6.2. כדי לבטל את העסקה יש להביא הוכחה לגבי עצם רכישת המכשירים מכללית, מועד הרכישה, הסכום ששולם ואמצעי התשלום. כמו כן נדרשת הצהרה כי לא נעשה שימוש במכשירים.
6.3. כללית תהיה רשאית לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המכשיר/ים או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם. אם העסקה נעשתה בכרטיס אשראי, כללית תהיה רשאית, לחייב אותך גם בתשלום שנגבה מכללית על ידי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר עימו התקשר העוסק לביצוע הסליקה כאמור.
6.4. החזרת מוצרים לצורך ביטול עסקה או קבלת שירות לאחר מכירה, ייעשו באמצעות פנייה למוקד שרות לקוחות של כללית בטלפון 2700*. באמצעות מוקד זה יתואם עימך מועד להגעת שליח לאיסוף המכשיר/ים.

אחריות.

7.1. אחריות למכשירים תינתן ללא תשלום על־ידי חברת טייטו למשך 12 עשר חודשים מיום רכישת המכשיר על ידך ("תקופת השימוש").
7.2. הואיל וכאמור האחריות ניתנת על ידי חברת טייטו הרי שהיא כפופה גם לתנאי השימוש של טייטו. לאור זאת, שימוש בפתרון שלא בהתאם לתנאים אלה ו/או תנאי טייטו, עלול לגרום לכך שלא תינתן אחריות כלל לפתרון (על רכיביו לרבות המכשירים).

7.3. האחריות למכשיר/ים מוגבלת לפגם בייצור ואינה כוללת נזקי שבר, בלאי טבעי, טיפול לקוי, שריטות ו/או פגמים שמקורם בגורם חיצוני, בשימוש בלתי סביר, ו/או שלא למטרה לשמה נועד/ו המכשיר/ים.

ההתחייבות של כללית

8. ההתחייבות של כללית היא לאפשר תקשורת ישירה בין האפליקציה לבין עמדת רופא מטעם כללית, בה מותקנת הפלטפורמה, למשך כל תקופת השימוש.

9. בתום תקופת השימוש תהא כללית רשאית, אך לא חייבת, להמשיך ולספק תקשורת זו. היה וכללית תחליט שלא להמשיך לספק תקשורת כאמור, יהיה באפשרותך להשתמש במכשיר כמכשיר מדידה בלבד ו/או לעשות בו שימוש אל מול גורמים רפואיים אחרים שיתקשרו עם טייטו וייתנו שירותים, ככל שיהיו כאלה.

מידע אודות המשתמשים.

10.1. נתוני המדידות שמבוצעות באמצעות המכשירים (ויזואלי,  שמע וכו') וכן נתונים שמוזנים ו/או נאספים באישורך על־ידי המכשיר ו/או האפליקציה ("נתוני מדידה") משודרים בין המכשירים למכשיר הסלולר שלך שלא באמצעות רשת ו/או שרתים של כללית. לכן,אין לכללית כל אחריות ו/או חבות ו/או שליטה בנוגע לחשיפת תשדורת זו לכל גורם אחר אשר אינו כללית.
10.2. נתונים המדידה עוברים ממכשיר הסלולר שלך באמצעות האפליקציה למערכות כללית באמצעות רשת האינטרנט. כללית אינה נושאת בכל אחריות ו/או חבות בגין אבטחת רשת האינטרנט הביתית שלך, ו/או האינטרנט ככלל, ולא תישא בכל אחריות ו/או חבות מכל מין וסוג שהוא במקרה של זליגת נתוני המדידה לכל מערכת אחרת אשר אינה מערכת כללית.
10.3. השימוש במכשירים ובאפליקציה המשדרים את נתוני המדידה, המידע הנאגר בעת השידור ו/או  המשודר באמצעות האפליקציה ורשת האינטרנט אל מערכות כללית - כל אלה אינם נמצאים באחריות כללית. מובהר שאם המידע שלך יאוכסן בשרתים שאינם שרתי כללית, כללית לא תהיה אחראית לשרתים האמורים או לכל נזק (לרבות אבדן גישה בלתי מורשית והעתקה) שעלול להיגרם בקשר עם אותם שרתים ו/או המידע המאוכסן בהם.
10.4. כללית תתעד ברשומת המטופל במערכת הממוחשבת את האבחנה אשר ניתנה לך על סמך נתוני המדידה כפי ששודרו.

הייעוץ הרפואי

11. האבחנה הניתנת על ידי הרופא המטפל ניתנת על סמך נתוני המדידה. כללית לא תהיה אחראית במקרה של אבחנה לקויה ו/או מוטעית הנובעת ממדידה (לרבות דגימה וצילום) לא מדויקת שלך ו/או פעולה של מי מרכיבי הפתרון שלא בהתאם למפרט הטכני של אותם רכיבים. כללית לא תהיה אחראית לכל שימוש שלך שלא בהתאם לתנאי טייטו ו/או לתנאים אלה.

12. האבחנה הניתנת על ידי הרופא באמצעות הפתרון היא בגדר המלצה בלבד ואינה מהווה תחליף לייעוץ רפואי אצל רופא המשפחה שלך ו/או אצל הרופאים לרפואה דחופה. בכל מקרה בו הנך חש/ה בהחמרת המצב הרפואי עליך לפנות מיידית לקבלת עזרה רפואית.

הצהרה והתחייבות של המשתמש

13. השימוש בטייטו הוא בכפוף להצהרה שלך ולהתחייבות שלך כלפי כללית דלקמן:
13.1 כדי להפעיל את שירות Tyto (לאחר שקיבלת את הערכה) יש להיכנס לאתר כללית און־ליין. אם לא נרשמת – ניתן לעשות זאת כאן או לגשת למרפאה כדי לקבל קוד משתמש וסיסמה.
13.2. במהלך הרכישה והפעלת השירות נשלח לך מידע באמצעות מסרוני SMS והודעות מייל. באחריותך לנקוט באמצעי זהירות סבירים כדי להגן על חסיון המידע הזה וכדי למנוע חשיפה של המידע בפני אנשים שלא מורשים לכך.   
13.3. המשמעויות הכרוכות בשימוש בפתרון ברורות לך לחלוטין.
13.4. את/ה מוותר/תבזה על כל טענה או תביעה כלפי כללית בכל הנוגע לנתוני המדידה, שייאגרו במכשירים ו/או ישודרו בניהם ו/או מהם ו/או ישמרו בשרתים שאינם שרתי כללית (לרבות בקשר עם פגיעה בפרטיותך ו/או בסודיות הרפואית שלך כתוצאה מהשימוש במי מרכיבי הפתרון). מידע (לרבות נתוני מדידה) נאסף, מטופל ומועבר לפי הוראות מדיניות הפרטיות של טייטו הזמינה באתה החברה. כללית לא אחראית לפרקטיקות של טייטו בקשר עם איסוף, טיפול ומסירת מידע (לרבות נתוני מדידה) אודותיך ועליך להסכם למדיניות הפרטיות של טייטו.
12.3. כללית לא תהיה אחראית ולא תצמח לה כל חבות בגין כל נזק ו/או הוצאה העלולים להיגרם לך ו/או לצד ג' כתוצאה מהפרת תנאים אלו.

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש