חיפוש

dsdsdsd
מכרזים לעניינים כלליים

מכרזים לעניינים כלליים

מכרזים פומביים לעניינים כלליים

ד"ר יפתח יסעור

ד"ר יפתח יסעור

הזמנה להיכלל ברשימת "אודיטורים" בניסויים קליניים הנערכים במסגרת שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום: 27/1/2022

נוסח מודעה

============================================================================

מכרז פומבי 93-24-22 להשכרת מקומות חניה לשימוש עובדי ההנהלה הראשית

* תאריך פרסום: 26/1/2022

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

נספח הגנת סביבה.pdf

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 3/2/2022 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 10/2/2022 בשעה: 11:00

===============================================================

מכרז פומבי 93-8-2022 - שירותי שמירה ואבטחה שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום: 26/1/2022

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

הסכם

נספח טו- מדים ואמצעים - מעודכן.pdf

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 9/2/2022 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 28/2/2022 בשעה: 11:00

=================================================================

הזמנה להיכלל ברשימת ספקי ההסדר

למתן שירותי הוספיס בית במחוז שרון-שומרון של שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום: 19/1/2022

נוסח מודעה

מסמכי הליך קול קורא

נספחים

חוזר משהב 30-09.pdf

אמות המידה להתנהלות מרפאות ומכונים עצמאיים בקהילה.pdf

מועד אחרון להגשה: 24/4/2022

===============================================================

מכרז פומבי מס' 93-7/22  – אספקת והתקנת שילוט פנים, מיתוג ואבזור נלווה

-ביחידות מחוז דן-פ"ת של שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום: 3/1/2022

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

עותק של כתב כמויות מעודכן למכרז - נספח ו מעודכן.XLSX

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

עותק של נספח יב' - רשימת יחידות המחוז.pdf

נספח יז' - נספח הגנת סביבה.pdf

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 17/1/2022 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 31/1/2022 בשעה: 11:00

==============================================================

מכרז מס' 93-204/21

להשכרת נכס לכללית למרפאות לבריאות הילד ולבריאות המשפחה, כולל בית מרקחת שישרת את שתי המרפאות, באזור מרכז טבריה  

* תאריך פרסום 28/12/2021

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

הסכם

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 10/1/2022 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 24/1/2022 בשעה 11:00

=============================================================================

מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית מס' 93-196/21  

הקמת, ניהול והפעלת מוקדים למתן שירותים רפואיים, בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing), עבור מחוז דן-פ"ת של כללית

* תאריך פרסום דחיית מועד : 28/12/2021

* תאריך פרסום מקורי  8/12/2021

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה מעודכנת

מסמכי הליך מעודכנים

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 22/12/2021 בשעה  11:00 - הוגשו

מועד אחרון להגשה:   31/1/2022 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 5.1.2022 בשעה: 11:00

===============================================================

מכרז פומבי 93-194/21  (עם הליך תחרותי נוסף) לבנייה, ניהול והפעלת חנות פארם  במרכז הרפואי קפלן

* תאריך פרסום: 6/12/2021

נוסח מודעה

מסמכי ההליך

מרפאות חוץ קומת קרקע תשריט.pdf

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 20/12/2021 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 3.1.2022 בשעה: 11:00

===============================================================

      הזמנה להיכלל ברשימת ספקי ההסדר למתן שירותי התפתחות הילד למחוז       ירושלים                   

      * תאריך פרסום: 30/11/2021

        נוסח מודעה

        מסמכי הליך קול קורא

        נספח ג.pdf

         נספח ד.pdf

     ===========================================================

מכרז פומבי מס' 93-188/21 – פרסום מודעות בעיתונות הכתובה

* תאריך פרסום: 30/11/2021

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי ההליך

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 13/12/2021 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשה: 27/12/2012 בשעה: 11:00

===============================================================

מכרז פומבי מס'93-177/21 להפקת 5 אירועי הוקרה לעובדי כללית

* תאריך פרסום: 18/11/2021

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי ההליך

נספח ב - טבלת עלויות.xlsx

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 24/11/2021 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשה: 6/12/2021 בשעה: 11:00

===============================================================

מכרז פומבי מס' 93-176/21  לשכירות, ניהול והפעלה של חנות להלבשה תחתונה לנשים בבית–חולים לנשים ויולדות שבשטח המרכז הרפואי רבין

* תאריך פרסום: 11/11/2021

נוסח מודעה

מסמכי הליך

נספח הגנת סביבה בהליכים מכרזים - סופי.pdf

מועד סיור מציעים (רשות): 28/11/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 5/12/2021 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשה: 20/12/2021 בשעה: 11:00

==============================================================

בקשה לקבלת מידע (RFI)

חממה בתחומי הבריאות ומדעי החיים במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא

* תאריך פרסום: 13/10/2021

נוסח מודעה

מסמכי ההליך

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 21/10/2021 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 7/11/2021 בשעה 11:00

==================================================================

מכרז פומבי מס' 93-160/21 עם אפשרות להליך תחרותי נוסף לאספקת שירותי השגחה למטופלים בסיכון במרכז רפואי כרמל

* תאריך פרסום דחיית מועד: 02/11/2021

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

* תאריך פרסום: 11/10/2021

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 24/10/2021 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 8/11/2021

מועד אחרון להגשה: 13/12/2021 בשעה: 11:00

================================================================

מכרז פומבי מס' 93-148/21 - למתן שירותי הסעות לעובדי מרכז רפואי כרמל

* תאריך פרסום דחייה+עדכון 4/11/2021

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז מעודכנים

* תאריך פרסום: 13/9/2021

נוסח מודעה

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 18/10/2021 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשה: 8/11/2021 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשה: 18/11/2021 בשעה 11:00

================================================================

מכרז פומבי מס' 93-134/21 - הקמה, ניהול והפעלה של מוקדים למתן שירותים רפואיים , בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing), עבור מחוז שרון-שומרון של כללית

* תאריך פרסום הבהרה 2: 11/10/2021

נוסח מודעת הבהרה

* תאריך פרסום הבהרה: 30/9/2021

נוסח מודעת הבהרה

* תאריך פרסום דחייה: 13/9/2021

נוסח מודעה

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

* תאריך פרסום: 12/8/2021

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

נספח הגנת סביבה בהליכים מכרזים - סופי_.pdf

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 29/8/2021 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 4/10/2021 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 14/10/2021 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשה: 21/10/2021 בשעה: 11:00

================================================================

מכרז מסגרת מס' 93-113/21 - מתן שירותי כח אדם לשירותי בריאות כללית

* 27/10/201 - בנספח יד' יש לשנות - במקום "עיריית נתניה" ל"שירותי בריאות כללית".

* 27/10/2021 - בשלב זה הנוסח טרם עודכן.  ככל שהמסמכים יתוקנו עד למועד ההגשה, תועבר על כך הודעה מתאימה והנוסח יעודכן באתר.

יש להגיש את ההצעה עם הנוסח שיהיה מעודכן באותה עת, יחד עם תשובות ההבהרה.

* תאריך פרסום: 11/8/2021

* תאריך פרסום דחיית מועד: 2/9/2021

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה - דחייה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 25/8/2021 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 14/9/2021 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 1/11/2021 בשעה: 11:00

===============================================================

מכרז פומבי עם מס' 93-128/21  להקמה, ניהול והפעלת מוקד למתן שירותים רפואיים בטבריה, בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing), עבור מחוז צפון של שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום: 8/8/2021

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

נספח טו'- חוזר חטיבת הרפואה משרד הבריאות.pdf

נספח יח'- הגנת הסביבה.pdf

מועד אחרון להגשה: 5/9/2021 בשעה 11:00

=============================================================

קול קורא - הזמנה להיכלל ברשימת ספקי ההסדר למתן שירותי המודיאליזה למחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום: 2/8/2021

נוסח מודעה

מסמכי הליך קול קורא

===============================================================

מכרז פומבי מס'  93-114/21 למתן שירותי הסעות לעובדי המרכז הרפואי לוינשטיין

* תאריך פרסום: 13/7/2021

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 10/8/2021 בשעה: 11:00

===========================================================================

 קול קורא - הזמנה להיכלל ברשימת ארגוני שירות לאומי/ אזרחי עבור שירותי בריאות כללית

     * תאריך פרסום: 13/7/2021

         נוסח מודעה

ארגונים המעוניינים  להתקשר בהסכם שיחל בספטמבר  2021, מתבקשים להגיש בקשה מוקדם ככל האפשר, רצוי עד 31.7.21.

==========================================================================

מכרז פומבי דו –שלבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף מס'  93-82/21

אספקת תווי שי לחגי ראש השנה ופסח בשנים תשפ"ב- תשפ"ד

* תאריך פרסום: 3/6/2021

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 30/6/2021 בשעה 11:00

=================================================================

מכרז פומבי מס'  -93-74/21 - הסעת מטופלים באמבולנסים במחוז מרכז

   של שירותי בריאות כללית

    * תאריך פרסום: 27/5/2021

    פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

    נוסח מודעה

 מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 27/6/2021 בשעה: 11:00

==============================================================

מכרז פומבי מס' 93-73/21 – מתן הרשאה להפעלת מדיה פרסומית על גבי מערכת אמצעי תצוגה דיגיטליים המותקנים במרפאות הקהילה ובבתי החולים של שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום: 27/5/2021

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה:  27/6/2021 בשעה: 11:00

================================================================

מכרז פומבי מס' 93-67/21 שירותי שינוע והובלה עבור מרכז רפואי כרמל של שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום: 4/5/2021

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

 נוסח מודעה

מסמכי המכרז

מועד אחרון להגשה: 3/6/2021 בשעה: 11:00

==============================================================

מכרז פומבי מס' 93-54/21 למתן שירותי הסעות באמבולנסים עבור המרכז הרפואי רבין (על אתריו השונים) של שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום: 25/4/2021

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי המכרז

נספח ד'1 - הוראות והנחיות בדבר הסעת חולים באמבולנס פרטי (נטן).pdf

נספח ד'2 - הוראות והנחיות בדבר הסעת חולים באמבולנס פרטי (רגיל).pdf

מועד אחרון להגשה: 25/5/2021 בשעה: 11:00

===============================================================

קול קורא - הזמנה להיכלל ברשימת ספקי ההסדר למתן שירותי פיזיותרפיה למחוז שרון-שומרון של שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום: 7/3/2021

נוסח מודעה

מסמכי הליך קול קורא

נוהל שירותי פיזיותרפיה בקהילה - משרד הבריאות-דצמבר 2009.pdf

מועד אחרון להגשה - 7/6/2021

==============================================================

מכרז פומבי 93-30/21 (עם הליך תחרותי נוסף) לבנייה, ניהול והפעלת חנות פארם במרכז הרפואי סורוקה

* תאריך פרסום:  28/2/2021 

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

נספחים

כנס מציעים:  11/3/2021 בשעה: 10:00

מועד להגשת תשובות לשאלות הבהרה:  21/3/2021 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשה: 7/4/2021 בשעה: 11:00

==============================================================================================

     קול קורא - הזמנה להיכלל ברשימת ספקי ההסדר למתן שירותי התפתחות הילד

      למחוז דן-פ"ת של שירותי בריאות כללית

  * תאריך פרסום: 26/1/2021

     נוסח מודעה

     מסמכי הליך קול קורא

נספח ג' - חוזר משהב 03-2012.pdf

נספח ד' - חוזר משהב הנחיות לעובדי מקצועות הבריאות - הספקטרום האוטיסטי.pdf

================================================================

קול קורא - הזמנה להיכלל ברשימת ספקי שירותי השמת עובדים "מתגברים" למעבדות

     שירותי בריאות כללית

     * תאריך פרסום: 21/1/2021

        נוסח מודעה

    מועד אחרון להגשה: 28/1/2021
===============================================================

מכרז פומבי 93-14/21 למתן שירותי הסעות לעובדי המרכז הרפואי מאיר

* תאריך פרסום: 3/2/2021

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

* תאריך פרסום: 12/1/2021

 נוסח מודעה

 מסמכי המכרז

 מועד אחרון להגשה: 9/2/21 בשעה: 11:00

==============================================================

 קול קורא - בקשה לקבלת מידע -   בניית תכניות אב לבתי החולים  של שירותי בריאות כללית

* תאריך עדכון: 1/2/2021 - דחיית מועד

נוסח מודעת דחייה 2

* תאריך עדכון:  - 19/1/2021

נוסח מודעה - דחיית מועד הגשה

*תאריך פרסום: 3/1/2021

נוסח מודעה

מסמכי הליך קול קורא

מועד אחרון להגשה: 21/1/2021 בשעה: 12:00

מועד אחרון להגשה: 4/2/2021 בשעה: 12:00

מועד אחרון להגשה: 21/2/2021 בשעה: 12:00

===============================================================

מכרז פומבי מס' 93-226/20 - מתן שירותי בדיקות שמיעה (אודיולוגיה) במכוני שמיעה עבור מחוז חיפה וגליל מערבי של שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום דחיית מועד: 4/4/2021

נוסח מודעת דחייה

* תאריך פרסום דחיית מועד: 10/2/2021

נוסח מודעת דחייה

* תאריך פרסום דחיית מועד: 20/1/2021

נוסח מודעת דחייה

* תאריך פרסום: 28/12/2020

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשת הצעות: 25/1/2021 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 15/2/2021 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 6/4/2021 בשעה: 11:00

מועד חדש יפורסם בהמשך

================================================================


         למתן שירותי התפתחות הילד למחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

         * תאריך פרסום: 10/12/2020

         נוסח מודעה

         מסמכי הליך קול קורא

          נספח ב.pdf

           נספח ג.pdf

==============================================================

מכרז פומבי מס' 93-216/20 עם הליך תחרותי נוסף ובחינה דו שלבית

הקמה, ניהול והפעלה של מוקד  למתן שירותים רפואיים  באשקלון  בשיטת מיקור חוץ

עבוור שירותי בריאות כללית

* תאריך עדכון: 18/1/2021

נוסח מודעה - דחיית מועד

* תאריך פרסום: 3/1/2021

שלום רב,

הרינו להודיע בזה כי המועד האחרון  להגשת הצעות למכרז זה – נדחה.

הודעה בדבר המועד החדש תפורסם בהקדם.

* תאריך פרסום: 09/12/2020

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשת הצעות: 8/2/2021 בשעה: 11:00

 מועד אחרון להגשת הצעות:  05/01/2021 בשעה: 11:00

===============================================================================


מכרז פומבי מס' 93-64/20

שירותי הסעות לצוותים רפואיים עבור בית החולים יוספטל ומרחב אילת

* תאריך פרסום 29/11/2020

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשת הצעות: 27/12/2020 בשעה: 11:00

==============================================================

מכרז פומבי מס' 93-206/20 עם אפשרות להליך תחרותי נוסף

לאספקת שירותי השגחה למטופלים בסיכון באמצעות המרכז הרפואי סורוקה

*מועד עדכון: 14/1/2021

הרינו להודיע בזה כי נספח ד'-2 למכרז עודכן.

הנספח נוסח בהתאם לקביעת בית המשפט העליון ובהתאם לסיכום דברים עם  לשכת רואי החשבון.

מצ"ב הנספח המעודכן

נספח ד'2 - מעודכן.pdf

* מועד עדכון:  30/12/2020 - עדכון סעיף 6.42 (ב):

תשומת ליבכם כי סעיף 6.42 (ב) עודכן כלהלן:

המציע פנה לרשויות המס עד יום 10.1.20  ולא קיבל מענה לפנייתו; המציע צירף אסמכתא בדבר הפנייה לרשויות המס; במקרה כדלהלן וועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) להמיר את דרישת המצאת אישור רשויות המס בהמצאת אישור רו"ח חיצוני חתומה בעל התמחות בנושא;

* תאריך פרסום: 25/11/2020

* מועד פרסום דחייה 2: 28/12/202

נוסח מודעה לדחיה

* מועד פרסום דחייה: 15/12/2020

פרוטוקול לשאלות הבהרה

אישור רוח מעודכן שמירות פסיכיאטריות.pdf

נוסח מודעה לדחייה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשת הצעות: 22/12/2020 בשעה: 11:00

מועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 11.1.2021 בשעה  11:00(במקום 22.12.2020)

מועד אחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 4.2.21 בשעה :11:00 (במקום 11.1.2021)

===============================================================

מכרז פומבי מס' 93-192/20

אספקת שירותי כביסה וגיהוץ למרפאות ומתקני מחוז שרון-שומרון

*תאריך פרסום: 8/7/2021

הודעה בדבר ביטול הליכי מכרז

הרינו להודיע בזה כי המכרז בוטל.

אין להגיש הצעות למכרז זה

* תאריך פרסום: 23/11/2020

נוסח מודעה - הקפאת הליך

מכרז פומבי מס' 93-192/20

אספקת שירותי כביסה וגיהוץ למרפאות ומתקני מחוז שרון-שומרון

של שירותי בריאות כללית

הודעה בדבר הקפאת הליכי המכרז

הרינו להודיע בזה כי הליכי המכרז הוקפאו.

אין להגיש הצעות למכרז זה.

* תאריך פרסום: 4/11/2020

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

נספח בטיחות

חוזר מינהל רפואה

כתב כמויות מעודכן.pdf

מועד אחרון להגשת ההצעות: 30/11/2020 בשעה: 11:00

=====================================================

למתן שירותי בריאות הנפש למחוז שרון-שומרון של שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום: 2/11/2020

נוסח מודעה

מסמכי הליך קול קורא

נספח ב1 להזמנה - טופס בקרה משהב.pdf

נספח ב2 להזמנה - אמות מידה מרפאת בריאות נפש.pdf

==========================================================

קול קורא - הזמנה להכלל ברשימת ספקי ההסדר

למתן שירותי המודיאליזה למחוז שרון-שומרון של שירותי בריאות כללית

*תאריך פרסום 2/11/2020

נוסח מודעה

מסמכי הליך קול קורא

נספח ב - חוזר משרד הבריאות תנאים להפעלה ולרישום של מרפאת דיאליזה בקהילה.pdf

=========================================================

קול קורא - הזמנה להכלל ברשימת ספקי ההסדר

למתן שירותי בדיקות שמיעה למחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית

*תאריך פרסום: 29/10/2020

נוסח מודעה

מסמכי הליך קול קורא

אישור קיום ביטוחים

חוזר

=====================================================================

מכרז פומבי (הליך דו שלבי) מס' 93-186/20

לניהול ותפעול (במיקור חוץ) של מועדון לקוחות יולדות  המרכז הרפואי מאיר

* תאריך: 28/10/2020

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול שאלות הבהרה

מועד אחרון להגשת הצעות: 23.11.2020 בשעה: 11:00

=========================================================

מכרז פומבי מוגבל (עם מו"מ) מס' 93-173/20

ביטוח חיים (ריסק) לעובדים של שירותי בריאות כללית 

*תאריך 24.09.2020

נוסח מודעה 

מסמכי מכרז 

פרוטוקול שאלות הבהרה

ניסיון תביעות 2015-2020.pdf

טופס הצטרפות אילון.pdf

מועד אחרון להגשת הצעות : 22.10.2020 בשעה 11:00

==========================================================

מכרז פומבי מס' 93-170/20 

לניהול והפעלת חנות נוחות בשטחי המרכז הרפואי סורוקה

*תאריך פרסום: 17.09.2020

נוסח מודעה

מסמכי מכרז 

פרוטוקול שאלות הבהרה

מועד אחרון להגשת הצעות :29.10.2020 בשעה 11:00

=============================================================

מכרז פומבי מס' 93-168/20

להפעלת תחנת מוניות בשטח אוניברסיטאי במרכז הרפואי סורוקה 

*תאריך פרסום: 17.09.2020

נוסח מודעה 

מסמכי מכרז

פרוטוקול שאלות הבהרה

מועד אחרון להגשת הצעות: 27.10.2020 בשעה 11:00

==========================================================

מכרז פומבי מס' 93-156/20

אספקת שירותי השגחה למטופלים פסיכיאטריים עבור המרכז הרפואי קפלן

*תאריך פרסום: 10.09.2020

* תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 22/10/2020

נוסח מודעה - דחיית מועד הגשה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז 

פרוטוקול שאלות הבהרה

אישור קיום ביטוחים מעודכן.pdf

מועד אחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ל- 3.11.2020 בשעה: 11:00 (במקום ב- 26/10/2020 בשעה 11:00)

מועד אחרון להגשת הצעות: 26.10.2020 בשעה 11:00

===========================================================

מכרז פומבי מס' 93-154/20

אספקת שירותי שינוע והובלה של ציוד רפואי סטרילי עבור המרכז הרפואי רבין

*תאריך פרסום: 06.09.2020

נוסח מודעה 

מסמכי מכרז 

פרוטוקול שאלות הבהרה

מועד אחרון להגשת הצעות: 15.10.2020 בשעה 11:00 

===========================================================

מכרז פומבי מס' 93-130/20

מתן שירותי גינון למרכז הרפואי רבין 

*תאריך פרסום:23.08.2020

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה ופרסום פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה: 22.09.20.20 

נוסח מודעה-דחיית מועד הגשה 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז 

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה 

ייערך סיור מציעים בתאריך 03.09.2020 בין בשעות 10:00-12:00 בבית החולים בלינסון ברח' ז'בוטינסקי 39 פתח תקווה בשער קפלן. הסיור אינו חובה אלא רשות.

מועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 22.10.2020 בשעה 11:00(במקום 01.10.2020)

מועד אחרון להגשת הצעות: 01.10.2020 בשעה 11:00

============================================================

מכרז פומבי מס' 93-134/20

מתן שירותי הסעות חולים באמבולנסים משטחי ביה"ח השונים עבור מחוז צפון 

*תאריך פרסום: 09.08.2020

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 31.08.2020

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשת הצעות: 06.09.2020 בשעה 11:00

===========================================================

מכרז פומבי מס' 93-119/20

שירותי הסעות עובדים במוסדות פתח תקווה 

*תאריך פרסום:16.07.2020

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשת הצעות:16.08.2020

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 27.08.2020

הרינו להודיע בזה כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 10.09.2020 בשעה 11:00(במקום 23.08.2020) 

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

נוסח מודעה- דחיית מועד הגשה 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

הסכם התקשרות

נספח ט'2-הצעת מחיר סל 1 

נספח ט'3-הצעת מחיר סל 2 

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 10.09.2020 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות :23.08.2020 בשעה 11:00

==========================================================

מכרז פומבי מס' 93-112/20

לשכירות נכס שישמש כמחסן לציוד רפואי עבור מינהל הספקה

*תאריך פרסום:09.07.2020

נוסח מודעה

מסמכי מכרז 

מועד אחרון להגשת הצעות:10.08.2020 בשעה 11:00

==========================================================

מכרז פומבי מס' 93-86/20

למתן שירותי השגחה לחולים פסיכיאטריים עבור המרכז הרפואי רבין

*תאריך פרסום: 02.06.2020

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 29.06.2020 

*תאריך פרסום מסמכי מכרז מעודכנים +פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה:07.07.2020

הרינו להודיע בזה כי מועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 19.07.2020 בשעה 11:00 (במקום 05.07.2020)

נוסח מודעה-דחיית מועד הגשה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז מעודכנים-07.07.2020 

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 19.07.2020 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 05.07.2020 בשעה 11:00

===========================================================

מכרז פומבי מס' 93-72/20

לאספקת שירותי הפעלה וניהול של משרד לוויות וחדר נפטרים במרכז הרפואי מאיר

*תאריך פרסום: 12.05.2020

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה:11.06.2020 

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה + מסמכי מכרז מעודכנים:09.07.2020

הרינו להודיע בזה כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה. תפורסם הודעה בדבר מועד הגשה בהמשך.

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 09.07.2020

נוסח מודעה מעודכנת-09.07.2020

מסמכי מכרז מעודכנים-09.07.2020

מועד אחרון להגשת הצעות:09.08.2020 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 15.06.2020 בשעה 11:00

==========================================================

מכרז פומבי מס' 93-65/20

למתן שירותי הובלה וניוד מסוגים שונים עבור המכרז הרפואי רבין 

*תאריך פרסום: 07.05.2020

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 04.06.2020

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז 

מועד אחרון להגשת הצעות: 11.06.2020 בשעה 11:00 

===========================================================

מכרז פומבי מס' 93-61/20

התקשרות עם בתי מלון בעיר אילת עבור מרכז רפואי יוספטל ומחוז אילת 

*תאריך פרסום: 03.05.2020

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשת הצעות + דחיית מועד הגשת שאלות הבהרה: 20.05.2020 

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה נוספת-08.06.2020

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 15.06.2020

הרינו להודיע כי המועד אחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 24.06.2020 בשעה 11:00(במקום 10.06.2020). 

הרינו להודיע כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 10.06.2020 בשעה 11:00 (במקום 04.06.20) + מועד הגשת שאלות הבהרה נדחה לתאריך 27.05.2020 שבעה 11:00 (במקום 17.05.20)

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה-דחיית מועד הגשה-08.06.2020

נוסח מודעה-20.05.2020

מסמכי מכרז-עדכון 20.05.2020

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך: 24.06.2020 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 10.06.2020 שבעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 04.06.2020 בשעה 11:00 

========================================================

מכרז פומבי מס' 93-60/20

הסעת מטופלים באמבולנסים עבור בית החולים יוספטל

*תאריך פרסום: 30.04.2020

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 26.05.2020

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז 

מועד אחרון להגשת הצעות: 01.06.2020 בשעה 11:00

=========================================================

מכרז פומבי מס' 93-46/20

מתן שירותי אחזקה עבור מחוז שרון שומרון

*תאריך פרסום: 18.03.2020

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 22.04.2020

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

נספח טז'-בטיחות לקבלן

מועד אחרון להגשת הצעות :03.05.2020 בשעה 11:00

==========================================================

מכרז פומבי מס' 93-41/20

ניהול ונראות בבתי המרקחת של שירותי בריאות כללית

*תאריך פרסום: 01.03.2020

*תאריך פרסום הודעה בדבר דחיית מועד הגשה: 24.03.2020

*תאריך פרסום מסמכי מכרז מעודכנים + מועד הגשת הצעות: 21.05.2020

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 16.06.2020

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה + נספח א'-22.06.2020

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה : 23.06.2020

הרינו להודיע שמועד ההגשה במכרז נדחה. תפורסם הודעה בדבר מועד ההגשה החדש בהמשך.   

הרינו להודיע שמועד ההגשה במכרז נדחה לתאריך 13.07.2020 בשעה 11:00(במקום 29.06.2020)

נוסח מודעה דחיית מועד הגשה :23.06.2020

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

נספח א' 

נוסח מודעה דחיית מועד הגשה-16.06.2020

נוסח מודעה מעודכן-21.05.2020

מסמכי מכרז מעודכנים-21.05.2020

מועד אחרון להגשת הצעות : 13.07.2020 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות :29.06.2020 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות :21.06.2020 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 02.04.2020 בשעה 11:00

========================================================

מכרז פומבי מס' 93-35/20

שירותי הסעת צוותים ברכב ממוגן ירי עבור מחוז שרון שומרון 

*תאריך פרסום: 23.02.2020

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשת הצעות: 30.03.2020 בשעה 11:00

===========================================================

קול קורא- הזמנה להיכלל ברשימת ההסדר למתן שירותי התפתחות הילד עבור מחוז תל אביב-יפו 

*תאריך פרסום: 10.02.2020 

נוסח מודעה

מסמכי הליך קול קורא

נספח ב

נספח ג 

==========================================================

מכרז פומבי מס' 93-21/20

שירותי הובלה ושינוע של ציוד קל וכבד עבור מחוז תל-אביב-יפו

*תאריך פרסום: 21.01.2020

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה + מסמכי מכרז מעודכנים: 16.02.2020 

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

מסמכי מכרז-מעודנים לתאריך 16.02.2020

נוסח מודעה

מועד אחרון להגשת הצעות:20.02.2020 בשעה 11:00

==========================================================

מכרז פומבי מס' 93-17/20

ניהול ותפעול (במיקור חוץ) של מועדון יולדות עבור המרכז הרפואי העמק 

*תאריך פרסום: 19.01.2020

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 12.02.2020

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה + מסמכי מכרז מעודכנים: 17.02.2020

הרינו להודיע כי מועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 27.02.2020 בשעה 11:00 (במקום 16.02.2020) 

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

נוסח מודעה-דחיית מועד הגשה 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז - מעודכנים לתאריך 17.02.2020

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 27.02.2020 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות:16.02.2020 בשעה 11:00

=========================================================

מכרז פומבי מס' 93-09/20

שירותי היסעים עבור המרכז הלוגיסטי בשוהם 

*תאריך פרסום: 09.01.2020

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 30.01.2020

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה 

מסמכי מכרז 

מועד אחרון להגשת הצעות: 06.02.2020 בשעה 11:00

=========================================================

מכרז פומבי מס' 93-08/20

לניהול ותפעול (במיקור חוץ) של מועדון לקוחות יולדות - מרכז הרפואי רבין 

*תאריך פרסום: 05.01.2020

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 29.01.2020 

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה #2- 09.02.2020 

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה, מסמכי מכרז מעודכנים ונוסח מודעה מעודכנת- 07.05.2020 

הרינו להודיע בזה כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 13.02.2020 בשעה 11:00(במקום בתאריך 02.02.2020) 

הרינו להודיע כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה. הודעה בדבר מועד ההגשה הנדחה תפורסם בהמשך. 

נוסח מודעה מעודכן- 07.05.2020

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

מסמכי מכרז מעודכנים - 07.05.2020

נוסח מודעה-דחיית מועד הגשה 09.02.2020 

נוסח מודעה-דחיית מועד הגשה 

נוסח מודעה 

מועד אחרון להגשת הצעות:21.05.2020 בשעה 11:00 

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך: 13.02.2020 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 02.02.2020 בשעה 11:00 

=========================================================

מכרז פומבי מס' 93-177/19

שירותי הסעות לעובדי המרכז הרפואי העמק

*תאריך פרסום: 29.12.2019

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 19.01.2020

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

נוסח מודעה 

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשת הצעות: 26.01.2020 בשעה 11:00

==========================================================

מכרז פומבי עם בחינת דו שלבית מס' 93-178/19

הקמת,ניהול והפעלת מוקד למתן שירותים רפואיים באזור רמת החייל בתל אביב בשיטת מיקור חוץ outsourcing  

*תאריך פרסום: 23.12.2019 

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 15.01.2020

*תאריך פרסום נוסח מודעה מעודכן ,מסמכי מכרז מעודכנים ומועד אחרון עדכני להגשת הצעות: 26.02.2020

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה : 10.03.2020

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 11.03.2020

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 16.03.2020

*תריך פרסום מכתב הבהרה: 19.03.2020

*תאריך פרסום הודעה בדבר אפשרות הגשת הצעות באופן מקוון: 22.03.2020

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 25.03.2020

הרינו להודיע בזב כי לאור המגבלות כיום עקב התפשטות נגיף קורונה, ניתן יהיה להגיש הצעות למכרז זה בדרך מקוונת וזות בנוסף לאפשרות הגשה פיזית לתיבת ההצעות.

במסמכי המכרז המקוריים נפלה טעות סופר, מיקום המוקד המיועד הינו ברמת החייל. פורסמו מודעה חדשה ונערכו מספר עדכונים בתוכן המכרז.

נוסח מודעה-דחיית מועד הגשה 25.03.2020

נוסח מודעה - הגשת הצעות באופן מקוון: 22.03.2020

מכתב הבהרות- נכון לתאריך 19.03.2020

נוסח מודעה-דחיית מועד הגשה 16.03.2020

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

נוסח מודעה - מעודכן 26.02.2020 

מסמכי מכרז- מעודכן 26.02.2020

נוסח מודעה-דחיית מועד הגשה 10.03.2020

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 16.04.2020 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 29.03.2020 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 22.03.2020 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 15.03.2020 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 20.01.2020 בשעה 11:00 


==========================================================

מכרזים פומביים להפעלת חנויות במרכז הרווחה והמסחר במרכז הרפואי מאיר 

*תאריך פרסום: 23.12.2019 

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 23.01.2020 

*תאריך פרסום פרוטוקול סיור מציעים,עדכונים ותשובות לשאלות הבהרה: 28.01.2020

פרוטוקול סיור מציעים,עדכונים ותשובות לשאלות הבהרה 

נוסח מודעה משותפת 

נוסח מודעה-דחיית מועד הגשה 

הרינו להודיע בזב כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרזים נדחה לתאריך 09.02.2020 בשעה 11:00 (במקום 29.01.2020)

מכרז פומבי מס' 93-169/19 -הפעלת חנות ממכר מזון טבעוני/צמחוני או פרעצל 

מסמכי מכרז 169/19

מכרז פומבי מס' 93-170/19- הפעלת מסעדת בשרית 

מסמכי מכרז 170/19 

מכרז פומבי מס' 93-171/19- הפעלת בית קפה/ מסעדת חלבית ודוכן 

מסמכי מכרז 171/19


יתקיים במכרז מס' 93-171/19 סיור מציעים (רשות) בתאריך 08.01.2020 בשעה 11:00 בבית החולים מאיר, רח' צ'רניחובסקי 59 , כפר סבא 


מכרז פומבי מס' 93-172/19- הפעלת חנות לממכר פריטי הלבשה תחתונה 

מסמכי מכרז 172/19 

מכרז פומבי מס' 93-173/19- הפעלת חנות לממכר אביזרי אורתופדיה או אספקת שירותי בנקאות 

מסמכי מכרז 173/19 

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 09.02.2020 בשעה 11:00 

מועד אחרון להגשת הצעות עבור כל המכרזים הינו עד לתאריך :29.01.2020 בשעה 11:00


==========================================================

מכרז פומבי מס' 93-175/19 

ניהול והפעלת קפיטריה חלבית במרכז הרפואי שלוותה 

*תאריך פרסום: 23.12.2019

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים: 30.01.2020 

פרוטוקול כנס מציעים 

נוסח מודעה 

מסמכי מכרז 

יתקיים כנס מציעים (רשות) בתאריך 22.01.2020 בשעה 9:00-10:00 בבית החולים שלוותה, רח' עלית הנוער 13 הוד השרון.

מועד אחרון להגשת הצעות: 12.02.2020 בשעה 11:00

===========================================================

מכרז פומבי מס' 93-166/19

אספקת תווי שי לחג הפסח תש"פ וראש השנה תשפ"א 

*תאריך פרסום:12.12.2019

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 06.01.2020

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשת הצעות: 12.01.2020 בשעה 11:00

=========================================================

מכרז פומבי מס' 93-167/19 

מתן שירותי גינון עבור מחוז שרון שומרון 

*תאריך פרסום: 05.12.2019 

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 26.12.2019 

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז 

נספח ד' - הצעת מחיר 

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בנייה 

מועד אחרון להגשת הצעות : 16.01.2020 בשעה 11:00 

=========================================================

קול קורא - הזמנה להיכלל ברשימת ספקי ההסדר למתן שירותי התפתחות הילד עבור מוז צפון 

*תאריך פרסום: 03.12.2019

נוסח מודעה

מסמכי קול קורא 

נספח ג'

נספח ד' 

=========================================================

מכרז פומבי מס' 93-161/19

הקמת,ניהול והפעלת מוקד למתן שירותים רפואיים בעפולה בשיטת מיקור חוץ (outsourcing) עבור מחוז צפון 

*תאריך פרסום: 01.12.2019 

* תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה ומסמכי מכרז מעודכנים: 02.01.2020

נוסח מודעה

מסמכי מכרז מעודכנים - נכון לתאריך 02.01.2020 

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

חוזר מנהל הרפואה במשרד הבריאות 02/19

מועד אחרון להגשת הצעות: 08.01.2020 בשעה 11:00 

==========================================================

מכרז פומבי מס' 93-160/19

הקמה, ניהול והפעלת מוקד למתן שירותים רפואיים ברהט בשיטת מיקור חוץ (outsourcing) עבור מחוז דרום 

*תאריך פרסום: 27.11.2019

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 01.01.2020 

תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 08.01.2020

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

הרינו להודיע בזה כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 19.01.2020 בשעה 11:00 (במקום 05.01.2020) 

נוסח מודעה-דחיית מועד הגשה 

נוסח מודעה 

מסמכי מכרז 

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 19.01.2020 בשעה 11:00 

מועד אחרון להגשת הצעות: 05.01.2020 בשעה 11:00 

==========================================================

מכרז פומבי מס' 93-154/19

שירותי שינוע והובלה של מוצרים סטרילים עבור המרכז הרפואי רבין 

*תאריך פרסום:21.11.2019

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשת הצעות עד לתאריך: 19.12.2019 בשעה 11:00 

===========================================================

מכרז פומבי מס' 93-120/19

תכנון, הקמה, תפעול ואחזקה של חניון בן חמישה מפלסים תת-קרקעיים ומפלס עילי אחד ו - 1,400 מקומות חניה לפחות במתחם בי"ח שניידר בשיטת DBOT וכן לתפעול של כלל החניונים במתחם בית חולים שניידר

*תאריך פרסום: 16.9.2019

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה ומסמכי מכרז מעודכנים: 23.09.2019 

הרינו להודיע בזה כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 15.12.2019 בשעה 11:00 (במקום 24.10.2019). כמו כן, בוצעו מספר עדכונים בנוסח המכרז. 

*תאריך פרסום 3 קבצים שנשמטו מהדיסק : 07.10.2019 

*תאריך פרסום כנס מציעים:10.10.2019 

*תאריך פרסום דחיית מועד לשאלות הבהרה: 04.11.2019 

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 27.11.2019

*תאריך פרסום פרוטוקול סיור מציעים + תשובות לשאלות הבהרה + נספחים:16.12.2019 

*תאריך פרסום הודעה #2 - 26.12.2019 

*תאריך פרסום הודעה #3- 15.01.2020

*תאריך פרסום הודעה #4- 20.01.2020 

*תאריך פרסום הודעה #5- 28.01.2020

הודעה מספר 5 

הודעה מספר 4 

הודעה מספר 3 

הודעה מספר 2 

פרוטוקול סיור מציעים + תשובות לשאלות הבהרה

כתב ערבות 

נספח יז'-הסכם ישיר 

נספח בינוי 

נספח תנאים כללים להתקשרויות עם קבלים 

הרינו להודיע בזה כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 30.01.2020 בשעה 11:00 (במקום בתאריך 15.12.2019) 

נוסח מודעה -דחיית מועד הגשה 

הרינו להודיע כי המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה לתאריך 12.11.2019 בשעה 11:00 

יתקיים סיור באתר בתאריך 31.10.2019 בשעה 10:00 בבית החולים שניידר, מהאטריום שניידר,קומה 3 .התכנסות ליד המודיעין. 

השתתפות בסיור אינה חובה אלה רשות בלבד. 

נוסח מודעה- סיור באתר 

הרינו להביא לתשומת לב המציעים כי מהתקליטור (דיסק) אשר הועבר למציעים הפוטנציאלים נשמטו מספר קבצים . 

קובץ מספר 1 

קובץ מספר 2 

קובץ מספר 3 

נוסח מודעה-דחיית מועד הגשה 

מודעה

מסמכי מכרז -מעודכנים 

הסכם 

הודעה מס' 1- עדכון מועדים במכרז 

מועד אחרון להגשת הצעות : 24.10.2019 בשעה 11:00 

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 15.12.2019 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 30.01.2020 בשעה 11:00 

===========================================================

מכרז פומבי מס' 93-100/19

ניהול והפעלת בית מאפה במרכז הרפואי רבין 

*תאריך פרסום: 21.7.2019

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 08.08.2019 

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

נספח ט'-תשריט הנכס 

מועד אחרון להגשת הצעות:18.08.2019 בשעה 11:00

=============================================================

הליך קול קורא מס' 93-99/19

עריכת רשימת ספקים למתן שירותי סיעוד בבתי מבוטחים במחוז ירושלים בשנים 2019-2021

*תאריך פרסום: 16.07.2019

*תאריך דחיית מועד הגשה: 13.08.2019

*תאריך דחיית מועד הגשה נוסף: 26.08.2019 

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה נוסף: 23.09.2019

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה + מועד להגשת הצעות:27.05.2020

הרינו להודיע בזה שמועד ההגשה בהליך נדחה. תפורסם הודעה בדבר מועד ההגשה החדש בהמשך. 

נוסח מודעה עדכני-27.05.2020

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

נוסח מודע-דחיית מועד הגשה 23.09.2019

נוסח מודעה

מסמכי הליך קול קורא 

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 17.06.2020 בשעה 11:00

מועד אחרון להעביר שאלות הבהרה: 04.08.2019 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך :24.09.2019 בשעה 11:00 

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 09.09.2019 בשעה 11:00 

מועד אחרון להגיש הצעות: 18.08.2019 בשעה 11:00 

============================================================

מכרז פומבי מס' 93-85/19

מתן שירותים בתחום פעילות גופנית וקידום אורח חיים בריא עבור עמיתי תכניות שירותי הבריאות הנוספים של שירותי בריאות כללית 

*תאריך פרסום: 04.07.2019 

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 07.08.2019

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה + מסמכי מכרז מעודכנים:15.08.2019

הרינו להודיע כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה נדחה לתאריך 03.09.2019 בשעה 11:00(במקום 12.08.2019) 

בהמשך למענה לשאלות ההבהרה ולמען הסר כל ספק , הרינו להבהיר בזה כלהלן: 

כפי שצוין בתשובות, יש להגיש את ההצעה ללא מע"מ , מאחר ושיער במע"מ עשוי להשתנות מעת לעת. יחד עם זאת, ההשוואה הכספית בין ההצעות שיוגשו למכרז תיעשה לפי סכום ההצעה המלא, כולל מע"מ . אם יחול שינוי בשיעור המע"מ , ועל ההצעה הזוכה יחול מע"מ, התמורה תשתנה בהתאם לשינוי בשיעור המע"מ. על כל מציע לציין האם יש להוסיף מע"מ כחוק להצעתו. 

גם לשאלה 10 לשאלות ההבהרה- חלותו של חוזר רשות המיסים שצוטט הינו על "המדינה וזרועותיה" בלבד. בנוסף, גם חוזר זה אינו מחיבב בהכרח כי השוואת ההצעות לא תכלול מע"מ. 

נוסח מודעה-דחיית מועד הגשה 

מסמכי מכרז-מעודכנים 15.8.2019

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 03.09.2019 בשעה 11:00 

מועד אחרון להגשת הצעות: 12.08.2019 בשעה 11:00

==========================================================

מכרז פומבי מס' 93-50/19

שמירות פרטיות על מאושפזים בשטחי המרכז הרפואי קפלן

*תאריך פרסום: 27.06.2019

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 30.07.2019 

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה + מסמכי מכרז מעודכנים:11.08.2019

הרינו להודיע בזה כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 02.09.2019 בשעה 11:00 (במקום בתאריך 04.08.2019) 

נוסח מודעה-דחיית מועד הגשה 

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

מסמכי מכרז-מעודכנים 11.8.2019 

מועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך :02.09.2019 בשעה 11:00 

מועד אחרון להגשת הצעות: 04.08.2019 בשעה 11:00 

==========================================================

מכרז פומבי מס'  93-76/19

לפעלת מסעדת פיצרייה במרכז הרפואי סורוקה

*תאריך פרסום: 20.06.2019 

נוסח מודעה 

מסמכי מכרז

נספחים: 

מפרט כללי:

קובץ מספר 1 

קובץ מספר 2 

קובץ מספר 3 

תוכניות חשמל : 

קובץ מספר 1 

קובץ מספר 2 

קובץ מספר 3 

קובץ מספר 4 

קובץ מספר 5 

קובץ מספר 6 

תוכניות מיזוג בטיחות וקונסטרוקצית פתחים :

קובץ מספר 1 

קובץ מספר 2 

קובץ מספר 3 

קובץ מספר 4 

קובץ מספר 5 

תוכנית אלומיניום ואדריכלות: 

קובץ מספר 1 

קובץ מספר 2 

קובץ מספר 3 

קובץ מספר 4 

כתב קמויות

מפרט טכני -פיצרייה

בתאריך 10.07.2019 בשעה 11:00 ייערך סיור במרכז הרפואי סורוקה, שד' רגר באר שבע-חדר ישיבות של משרד ההנהלה - השתתפות בכנס הינו רשות 

מועד אחרון להגשת הצעות :01.08.2019 בשעה 11:00

=========================================================

מכרז פומבי מס' 93-77/19

הרשאה להפעלת תחנת מוניות במרכז הרפואי רבין 

*תאריך פרסום: 19.06.2019

נוסח מודעה

מסמכי מכרז 

מועד אחרון להגשת הצעות: 17.07.2019 בשעה 11:00 

======================================

מסמכי מכרז מעודכנים לתאריך 17.06.2019 

נוסח מודעה מעודכן 

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 30.06.2019 בשעה 11:00 

מועד אחרון להגשת הצעות:18.06.2019 בשעה 11:00

 שירו

נוסח מודעה

מכרז פומבי מס' 93-57/19

שירותי שינוע דגימות מעבדה עבור מחוז שרון שומרון

*תאריך פרסום:11.04.2019

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה:21.05.2019 

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשת הצעות:27.05.2019 בשעה 11:00 

====================================

נוסח מודעה בדבר סיור + דחיית מועד הגשה 

מסמכי מכרז מעודכנים

טבלת תעריף עובדי ניקיון -1.1.2019

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 03.07.2019 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 12.06.2019 בשעה 11:00 

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 13.05.2019 

הרינו להודיע בזה כ המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 04.06.2019  בשעה 11:00 (במקום 19.05.2019)

נוסח מודעה -דחיית מועד הגשה

מכרז זה מחליף את ובא במקום מכרז מס' 93-48/18,אשר הוקפא בתאריך 25.04.2018 ובוטל.

 

 

 

 

 

קובץ 2

 להלן קבצים אשר שייכים ל-2 המכרזים :

מפרט כללי

קובץ 1

קובץ 2

קובץ 3

קובץ 5

 

קובץ 5

 

תוכנית אלומיניום ואדריכלות

קובץ 1

קובץ 2

קובץ 3

קובץ 4

 

 מועד אחרון להגיש הצעות עבור 2 המכרזים הינו עד לתאריך 12.11.2018 בשעה 11:00

 

 

 

 מפרט כללי

קובץ 1

קובץ 2

קובץ 3

קובץ 2

קובץ 3

קובץ 4

קובץ 5

תוכנית אלומיניום ואדריכלות

קובץ 1

קובץ 2

קובץ 3

קובץ 4

מועד אחרון להגיש הצעות עבור 4 המכרזים נדחה לתאריך 13.6.2018 בשעה 11:00 . 

מועד האחרון להגיש הצעות עבור 4 המכרזים של סורוקה הינו עד לתאריך 31.05.2018 בשעה 11:00

נוסח מודעה

מסמכי מכרז - מעודכן לתאריך 07.05.2018

קובץ אקסל-תעריף עובדי ניקיון (מעודכן)

הרינו להודיעכם כי מועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 15.5.2018 בשעה 11:00(במקום 8.5.2018 בשעה 11:00)

נוסח מודעה

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה-93-21/18

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

נספח 6-תשריט המושכר

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

תאריך פרסום: 23.1.2018

תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 12.2.2018

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה 21.2.2018 בשעה 11:00

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש